thu
Random Stories

Nàng Thu

Like this? Share now:

Nàng Thu

Nắng trở vàng trên mái đầu xanh
Là nắng hay là do mắt anh?
Mà sao em bỗng như nàng tiên nắng
Hòa quyện trời thu
Nồng nàn
Nao lòng
Nhưng yên bình trong tim anh.

14.8.2013
Vivian

Like this? Share now:

A digital marketer, blogger, freelancer, astrology fan, mommy of a lovely elephant and helpless Japan-lover. Or just call me Vivian. Hope you have a good time up above the cloud with me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *